Natuur- en milieubeleid

De eerste vijftien jaar van mijn carrière stond grotendeels in het teken van ‘grote’ strategische beleidsnota’s op het gebied van natuur en milieu. Bij VROM werkte ik mee aan het tweede en derde Nationaal Milieubeleidsplan en bij LNV aan de Natuurbeleidsnota ‘Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur’ en het Beleidsprogramma ‘Biodiversiteit werkt’. Bij VROM werkte ik daarnaast aan het opzetten en uitbouwen van een systeem van milieubeleidsindicatoren; bij LNV aan het organiseren van een ‘verjaardagsfeestje’ voor de toen 25 jaar oude EU Vogelrichtlijn.

Mijn belangrijkste resultaten op het gebied van natuur- en milieubeleid


Beleidsprogramma ‘Biodiversiteit werkt: voor mensen, voor natuur, voor altijd’ (2008)
Een strategisch beleidsprogramma waarin de overheid prioriteiten stelt voor het nakomen van internationale verplichtingen. Ik was hier als projectleider verantwoordelijk voor proces en inhoud en de belangrijkste auteur van het beleidsprogramma.


25 jaar EU Vogelrichtlijn (2004)
Tijdens het EU Voorzitterschap van 2004 was ik verantwoordelijk voor de organisatie van een High-level Seminar waarin de resultaten van 25 jaar Vogelrichtlijn werden besproken. Het Seminar werd in samenwerking met de Europese Commissie georganiseerd en voorgezeten door de Minister van LNV Cees Veerman. Het Seminar vond plaats in mijn geboortestad Bergen op Zoom.


Beleidsnota “Natuur voor mensen, mensen voor natuur” (2000)
De eerste strategische beleidsnota na het Natuurbeleidsplan uit 1990 waarin de ambitie om een Ecologische Hoofdstructuur (nu Nationaal Natuur Netwerk) gericht op het behoud en de bescherming van soorten voor het eerst was verwoord. De nota ‘Natuur voor mensen’ bouwde daar op voort en versterkte de inzet op genieten en natuurbeleving. Ik was als deel-projectleider één van de hoofdauteurs van ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ en mede-verantwoordelijk voor beleidsproces en het organiseren van maatschappelijk draagvlak voor deze nota.


Nationaal Milieubeleidplan 2 en 3 (1993-1998)
Als lid van de projectgroepen voor het Nationaal Milieubeleidsplan 2 en 3 heb ik aan beide NMP’s meegeschreven. Het tweede NMP (‘Milieu als maatstaf’, 1993) richtte zich op de versterking van de uitvoering van het milieubeleid zoals dat was neergelegd in het eerste NMP. Dit was nodig omdat geconstateerd was dat de gestelde doelen niet zouden worden gehaald. Ook in het derde NMP (2008) werd geconstateerd dat gestelde doelen nog niet zo maar binnen bereik waren.


Milieubeleidsindicatoren (1993-1996)
In de periode van 1993-1996 werkte ik vanuit het ministerie van VROM mee aan het opzetten en beheren van een set milieubeleidsindicatoren om de voortgang van het beleid te meten. Internationale samenwerking stond hierbij centraal: Nederland was één van de trekkers bij het ontwikkelen van een set van ‘Key Environmental Indicators’ door de OESO. Deze set vormt nog steeds de ruggengraat van de OESO-rapportages over milieu-indicatoren.


 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Email this to someonePrint this page